Tag: मीन

तपाईंको आज (२०७७ साल ०६ महिना ११ गते)

क्षमताको राम्रो कदर हुनेछ । राजनीतिक लाभ आउनेछ । रोजगारीको अवसर मिल्नेछ ।