Tag: जबरा

का बाट थप्नु, पाँच जना इनफ हो : जबरा

१३ रिट निवेकहरुले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरेपछि लामो बहस नै भएको